Documentele necesare întocmirii cererii de finanţare pentru Măsura 121

Documentele obligatorii ce trebuie atașate cerii de finanțare pentru întocmirea proiectului sînt:

 1. Studiu de fezabilitate (pentru proiecte cu lucrări de construcții sau montaj) sau memoriu justificativ (pentru proiecte fără lucrări de construcții sau montaj).

  Atenție! În cazul proiectelor care prevăd modernizarea sau finalizarea construcțiilor existente ori achiziții de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcției existente, se atașează la Studiul de fezabilitate în mod obligatoriu și Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente precum și Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.

  Note:

  • Memoriul justificativ (pentru proiecte fără lucrări de construcţii-montaj precum și pentru proiecte care vizează plantaţii de viţă de vie, pomi, arbuşti fructiferi și arbori (specii repede crescătoare pentru biomasă) sau pepiniere şi care nu prevăd lucrări de construcţii-montaj) trebuie completat conform modelului prezentat pe site-ul APDRP (www.apdrp.ro).
  • Cheltuielile privind consultanţa sunt eligibile numai în cazul în care este menționat codul CAEN și datele de identificare ale firmei de consultanta în Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ.
  • Devizul general și devizele pe obiect trebuie să fie semnate de persoana care le-a întocmit şi ştampilate de elaboratorul documentaţiei.
  • Se ataşează aşa-numita „foaie de capăt“ care conţine semnăturile colectivului format din specialişti condus de un şef de proiect care a participat la elaborarea documentației și ştampila elaboratorului.
  • Se detaliază Capitolului 3 (cheltuieli pentru proiectare şi engineering) și Capitolul 5 (organizare de șantier) prin devize care să justifice în mod detaliat sumele respective, cât şi pentru a putea fi urmărite în etapa de achiziţii şi autorizare plăţi.
  • Desenele din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zona, planul general, relevee, secţiuni etc.) trebuie să fie semnate, ştampilate de către elaborator în cartușul indicator.
  • În cazul în care solicitantul realizează în regie proprie construcțiile în care va amplasa utilajele achiziţionate prin investiţia FEADR, cheltuielile cu realizarea construcţiei vor fi trecute în coloana „neeligibile“ și se va prezenta în mod obligatoriu Studiul de fezabilitate şi Certificatul de urbanism pentru acestea.
  • În cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat să evidenţieze montajul la capitolul 4.2 (montaj utilaj tehnologic) din bugetul indicativ al proiectului, chiar daca montajul este inclus în oferta sau factura utilajului, cu valoare distinctă pentru a fi considerat cheltuială eligibilă. Dacă montajul se realizează în regie proprie, acesta se va evidenţia obligatoriu ca valoare în coloana „cheltuieli neeligibile“. Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experți, ore/expert, costuri/ora). Pentru situaţiile în care valorile sunt peste limitele prevăzute în baza de date a Agenţiei, sau sunt nejustificate prin numărul de experți, prin numărul de ore prognozate sau prin natura investiției, la verificarea proiectului, acestea pot fi reduse. Solicitantul va fi informat cu privire la reducerea operată.
  • În cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizări, se va prezenta calculul pentru investiţia specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu construcţii şi instalaţii se raportează la m² de construcţie.
 2. Situaţiile financiare (bilanţ — formularul 10, contul de profit şi pierderi — formularul 20, formularele 30 și 40), însoţite de confirmarea de depunere cu sumele de control precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară sau depuse la Registrul Comerţului, în care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din bilanţ) să fie pozitiv (inclusiv 0). Excepţie fac solicitanţii care nu au înregistrat venituri din exploatare.

  Atenție! Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii Cererii de finanțare trebuie să fie pozitiv (inclusiv 0). În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de finanțare este anul înfiinţării, nu se analizează rezultatul operaţional care poate fi negativ.

  Pot aparea următoarele situatii:

  1. În cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii proiectului care nu a întocmit Bilanţul aferent anului anterior depunerii proiectului, înregistrat la Administraţia Financiară sau depus la Registrul Comerţului, solicitantul nu va depune niciun document în acest sens.
  2. În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului, dar au depus la Administraţia Financiară/ Registrul Comerţului Bilanţul anului anterior depunerii proiectului, solicitantul va depune la dosarul cererii de finanțare Bilanţul – formularul 10, anului anterior depunerii proiectului însoţit de contul de profit și pierdere – formularul 20, inclusiv formularele 30 şi 40, înregistrat la Administraţia Financiară sau depus la Registrul Comerţului, prin care dovedeşte că nu a înregistrat venituri din exploatare
  3. În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus la Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul cererii de finanțare solicitantul va depune Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară. sau Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale și întreprinderi individuale:
   • Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la Administrația Financiară (formularul 200) în care rezultatul brut obţinut anual să fie pozitiv (inclusiv 0); sau
   • Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului. sau
   • Situaţiile financiare (bilanţ, cont de profit și pierderi, formularele 10, 20, 30 şi 40) prin care dovedesc că nu au înregistrat venituri din exploatare.
  4. Pentru solicitanții a caror activitate a fost afectată de calamități naturale (inundații, secetă excesivă etc.) se va prezenta:
   • Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 20, formularele 30 și 40) din unul din ultimii trei ani precedenți anului depunerii proiectului, în care producția nu a fost calamitată iar rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din bilanț) să fie pozitiv (inclusiv 0), înregistrate la Administratia Financiara sau depuse la Registrul Comerţului.
   • în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale:
    • Declaratie speciala privind veniturile realizate înregistrată la Administrația Financiară (formularul 200) în care rezultatul brut obţinut anual să nu fie negativ;
    • Pentru anii calamitați solicitantul va prezenta documente (ex.: Proces verbal de constatare şi evaluare a pagubelor) emise de organismele abilitate (de ex.: Comitetul local pentru situaţii de urgenţă)
    • Pentru solicitanţii a căror activitate a fost afectată de calamităţi naturale (inundaţii, secetă excesivă etc.) se va prezenta: – un bilanţ din ultimii trei ani precedenţi anului depunerii proiectului, în care producţia nu a fost calamitată iar rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din bilanţ) să fie pozitiv (inclusiv 0), însoţit de contul de profit și pierdere avizate de administraţia financiară, pentru persoane juridice;
   • în cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale:
    • Declaraţie specială privind veniturile realizate înregistrată la Administraţia Financiară în care veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile;
    • Pentru anii calamitaţi solicitantul va prezenta un document (ex.: Proces verbal de constatare și evaluare a pagubelor) emis de organismele abilitate (ex.: Comitetul local pentru situaţii de urgenţă) prin care se certifică:
     • – data producerii pagubelor;
     • – cauzele calamităţii;
     • – obiectul pierderilor datorate calamităţilor (suprafaţa agricolă cultivată, animale);
     • – gradul de afectare pentru suprafeţe agricole cultivate, animale pierite.
   • Pentru demonstrarea activității agricole ca fiind principală se depune:
    • Document însuşit de un expert contabil din care să rezulte că veniturile din activităţi agricole reprezintă cel putin 50% din veniturile de exploatare ale solicitantului, sau
    • – în cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale și intreprinderilor familiale: Declaratie pe propria raspundere a solicitantului că veniturile din activităţile agricole reprezintă cel puţin 50% din total venituri, în cazul în care în formularul 200 s-au bifat mai multe categorii de venituri.
 3. Documente solicitate pentru terenul agricol:
  1. Copie după actul de proprietate al terenului şi/ sau tabel centralizator emis de Primărie semnat de persoanele autorizate conform legii, conţinând sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă, perioada de arendare şi/sau contractul de concesiune şi/ sau orice alt document care să certifice dreptul de folosinţă al terenului (Pentru dovedirea dreptului de folosinta asupra terenului agricol care face obiectul proiectului propus de catre Societatile agricoleinfiintate conform Legii 36/1991 cu modificarile și completarile ulterioare, solicitantii vor depune tabel centralizator emis și stampilat de catre Societatea agricola care să cuprinda suprafetele aduse în folosinta societatii și numele membrilor care le detin în proprietate.) şi
  2. Copie din Registrul Agricol emis de Primării care să certifice dreptul de proprietate şi/ sau de folosinţă (arendă/concesionare) al terenului pentru baza de producţie, cu ştampila primăriei şi menţiunea „Conform cu originalul”.

   Atenție! În cazul Societăţilor agricole se ataşează tabelul centralizator emis şi ştampilat de către Societatea agricolă care va cuprinde suprafeţele aduse în folosinţa societăţii şi numele membrilor care le deţin în proprietate.

   Pentru documentele care certifică dreptul de folosinţă asupra terenului agricol pentru alte tipuri de contracte încheiate între părţi, altele decât arenda sau concesiunea trebuie să se aibă în vedere următoarele:

   • Obiectul contractului trebuie să îl constituie acordarea dreptului de folosinţă asupra terenului pentru activitatea specificată în proiect;
   • În cadrul contractului nu trebuie să existe neconcordanţe între clauze;
   • În cazul în care contractul face trimitere la un alt document, nu trebuie să existe neconcordanţe între acesta şi prevederile acestui document;

   Pentru suprafeţe egale sau mai mari de 1 hectar, în situaţiile în care Agenţiile de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură nu eliberează Extras din Registrul unic de identificare, solicitantul va depune document eliberat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură din care să reiasă înscrierea în Registrul unic de identificare.

  Documente solicitate pentru imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt ori vor fi realizate investiţiile:

  • Actul de proprietate asupra clădirii;
  • Documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de concesionare sau alt document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosinţă al terenului: contract de închiriere, contract de comodat, pentru terenul pe care este amplasată clădirea, valabil inclusiv în perioada de monitorizare a proiectului.

   Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concedent şi trebuie să conţină:

   • situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă este în graficul de realizare a investițiilor prevăzute în contract şi alte clauze;
   • suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces) pentru terenul pe care este amplasată clădirea.

  Atenție! Pentru construcțiile definitive solicitantul trebuie să prezinte documente care să certifice dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vanzare-cumparare, de schimb, de donație, certificat de moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecatorească)/contract de concesiune, definite conform Legii nr. 50/ 1991, modificată şi completată, asupra terenului pe care urmează a se realiza investiția.

  Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, modificată și completată, solicitantul poate prezenta şi un contract de comodat/locaţiune (închiriere) asupra terenului.

  Document pentru efectivul de animale deţinut în proprietate:

  • Document eliberat de catre ANSVSA/ DSVSA din care să rezulte efectivul de animale deținut în proprietate:
  • Extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/ DSVSA/ circumscripţia veterinară (adeverinţă eliberată de medicul veterinar de circumscripţie) din care să rezulte: efectivul de animale – deținut în proprietate, al păsărilor și al familiilor de albine şi data primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploataţiei.
  • Copie din Registrul Agricol, conformă cu originalul, eliberată de la Primăria comunei pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea ferma zootehnica.
 4. Certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele mentionate ca necesare fazei urmatoare de autorizare.
 5. Clasarea notificării/Adresa de negaţie sau,

  Decizia etapei de încadrare în care se specifică faptul că proiectul nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi procedurii de evaluare adecvată sau,

  Acord de Mediu/Aviz Natura 2000 însoţit de studiu de impact/ studiu de evaluare adecvată, dacă este cazul; sau

  Decizia etapei de evaluare iniţială care să ateste că solicitantul a iniţiat procedura pentru obţinerea acordului de mediu.

  În cazul în care la depunerea Cererii de finanțare solicitantul prezintă numai dovada (Decizia etapei de evaluare iniţială) că a iniţiat procedura de obţinere a acordului de mediu, după verificarea eligibilităţii şi selectarea proiectului, acesta nu se contractează până la depunerea acordului de mediu. Durata maximă în care proiectul rămâne în aşteptare este de 3 luni de la data primirii notificării privind selectarea sau de 6 luni în cazul în care proiectul necesită studiu de impact.

 6. Documente de la solicitant care să dovedească capacitatea și sursele de cofinanţare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de instituţii financiar bancare):
  1. extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanțare, în cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) sau prin certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală cu trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte:
  2. extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanțare, în cazul existentei unor surse de cofinanţare de tipul: granturi, sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa respectivă, emis de organizaţia care a acordat-o;
  3. extras de cont bancar și Formularul de achiziţie titluri de stat, emise și vizate de bancă, în cazul cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau egală de trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte;
  4. extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de data depunerii cererii de finanțare şi Contractul de credit vizat de bancă, în cazul cofinanţării prin linie de credit cu o valabilitate de un an faţă de data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă;
  5. Scrisoare de confort angajanta (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de cel putin 120 zile.

  Extrasele de cont bancare trebuiesc eliberate de la bancile de pe teritoriul Romaniei.

  Document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancii, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu APDRP).

 7. Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au sediul social și puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat.

  Atenție! Certificatele trebuie să menționeze clar lipsa datoriilor prin mențiunea „nu are datorii fiscale și sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menționate.

 8. Notificare care să ateste conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și siguranta alimentelor și ca prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul ferma va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor sau

  Adresa de la ANSVSA / DSVSA care să menționeze „în urma verificării documentației prezentate se certifică faptul că proiectul nu face obiectul notificării/ notificării pentru siguranța alimentelor/autorizării /înregistrării”.

  Formatul documentelor va putea fi descărcat de pe site-ul www.apdrp.ro

  Aviz sanitar privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă și sănătate publică sau

  Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă și sănătate publică sau Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă.

  Antenție! În cazul investițiilor care prevad atât achiziţie de utilaje agricole cât și utilaje necesare procesarii, notificarea care să ateste conformitatea proiectului cu legislatia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și siguranta alimentelor trebuie să faca referire clar şi la activitatea de procesare.

  Notificarea care să ateste conformitatea proiectului cu legislaţia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar şi siguranţa alimentelor, Avizul sanitar şi Notificare privind intenţia de realizare a proiectului, însoţită de Clasarea notificării/ Notificare privind intenţia de realizare a proiectului sau Acordul de mediu vor fi emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanțare.

 9. Pentru unitățile care se modernizează şi se autorizează/avizează conform legislației în vigoare:
  1. Autorizaţie sanitară/Notificare de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanțare.
  2. Autorizație sanitară veterinară/Dovada înregistrării unităţii sanitare-veterinare și pentru siguranța alimentelor/Notificare de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară veterinară și siguranța alimentelor emise cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finanțare.
  3. Nota de constatare privind condiţiile de mediu pentru unităţile în funcţiune, emisă cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finanțare.

  Atenție! În cazul în care solicitantul prezintă autorizaţii de funcţionare, acestea trebuie eliberate/ vizate cu cel mult un an în urma faţă de data depunerii Cererii de finanțare. În caz contrar, solicitantul va prezenta Nota de constatare a conformității unității în functiune, cu legislațiag sanitară, sanitar veterinară, de mediu în vigoare. Data de emitere a Notelor de constatare trebuie să fie cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanțare.

 10. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului care specifică codul CAEN conform activității pentru care solicită finanțare, existența punctului de lucru (dacă este cazul) și că nu se afla în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicată), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 85/2006, republicată. Documentul trebuie să fie eliberat în numele solicitantului, semnat, stampilat de către autoritatea emitentă, emis cu cel mult o luna înaintea depunerii Cererii de finanțare.
 11. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului conform legislaţiei în vigoare sau Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului propriu (în cazul Societăţilor agricole) însoțită de Statutul Societății Agricole și, dacă este cazul,

  Aviz de recunoaştere pentru grupurile de producători emis de MADR.

 12. Pentru soiuri nobile de viţă de vie pentru vin:
  1. Declaraţia de sortiment viticol eliberată de DAJ;
  2. Declaraţie de defrişare a viţei de vie și cerere pentru eliminarea parcelei defrişate din Registrul plantaţiilor viticole vizată de Inspecţia de Stat pentru Control Tehnic Vitivinicol;
  3. Cerere de autorizare a replantării viţei de vie și de înscriere în Registrul plantaţiilor viticole vizată de Inspecţia de Stat pentru Control Tehnic Vitivinicol.
 13. Autorizaţia de plantare pentru proiectele care vizează înfiinţarea sau reabilitarea plantaţiilor pomicole, de arbuşti fructiferi şi viţă de vie pentru struguri de masă, eliberată de către Direcţia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală.
 14. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de programe de finanțare nerambursabilă, începand cu anul 2002 pentru aceleaşi tipuri de investiții.
 15. Fișa de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică aprobată de DAJ însoțită de contractul cu un organism de inspecție și certificare aprobat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.;

  Document emis de către grupul de producători/ societatea cooperativă/cooperativă agricolă/organizație de îmbunătățiri funciare/Organizația Interprofesională pentru Produsele Agroalimentare (OIPA), din care să reiasă că solicitantul este membru al acesteia însoţit de documentul de înfiinţare al acestora (act constitutiv și statut).

  Documentul privind calitatea de membru:

  • pentru societăți agricole în baza Legii nr. 36/ 1991 – declarație scrisă aprobată de fondatori sau membrii consiliului de administrație;
  • pentru societăți cooperative în baza Legii nr. 1/ 2005 – cerere de înscriere aprobată de adunarea generală;
  • pentru cooperativele agricole în baza Legii nr.566/ 2004 – cerere de aderare avizată de consiliul de administrație și aprobată de adunarea generală.
  • pentru organizații de îmbunătățiri funciare în baza Legii nr. 138/ 2004 – adeziunea la statut şi la hotărârile adunărilor generale adoptate până la acea dată, precum și dovada plății contribuţiei de înscriere şi a cotizaţiei pe anul în curs.
  • pentru Organizația Interprofesională pentru Produsele Agroalimentare (OIPA), document avizat de consiliul director, din care să reiasă că solicitantul este membru al acesteia însoţit de statutul organizatiei.
 16. Copie după Diploma de studii/ Certificat care să dovedească pregătirea profesională în domeniul pentru care solicită finanțare a pentru responsabilul legal/beneficiar (poate fi și o persoană din cadrul societății pentru care va prezenta document care să certifice poziția în societate – carte de muncă/acționar)

  Declaraţie pe propria răspundere în care să se menţioneze că responsabilul legal de proiect/ beneficiarul (poate fi și o persoană din cadrul societatii pentru care va prezenta document care să certifice poziția în societate-carte de muncă/acționar) va/vor urma un curs de pregătire profesională, până la finalizarea proiectului, înaintea ultimei plăţi a ajutorului.

  Antenție! Diplomele de studii/ Certificatele vor fi emise de catre o institutie autorizată/acreditată de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului.

 17. Raport de evaluare a clădirii care se renovează întocmit de un evaluator autorizat.

  Certificat de vechime a clădirilor ce se demolează (autorizație de construire sau alt document oficial)

 18. Alte documente justificative (se vor specifica după caz):

  Angajamentul persoanelor fizice de a se autoriza în PFA/întreprindere individuală în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea Notificării privind selectarea Cererii de finanțare.

  Aviz de gospodărirea apelor în cazul investițiilor privind irigațiile/notificarea de începere a execuţiei sau Contract multianual de furnizare apă pentru irigaţii ANIF sau alt furnizor.

  Atenție! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de finanțare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare și se vor prezenta în copie sau în original.


Dosarul cererii de finanțare

Se va urmării ca dosarul cererii de finanțare să cuprindă și anexele ce se gasesc pe situl APDRP, completate după caz:

 • Cererea de finanțare — Anexa 1 (document care reprezintă solicitarea completată electronic pe care potenţialul beneficiar o înaintează APDRP în vederea obţinerii finanţării);
 • Studiul de Fezabilitate — Anexa 2 (document cerut pentru proiectele care prevăd lucrări de construcţii-montaj);
 • Memoriul Justificativ — Anexa 3 (document cerut pentru proiectele care nu prevăd lucrări de construcţii-montaj);
 • Adresă de înştiinţare (document necesar în cazul în care Certificatul de urbanism / Document emis de Agenţia de Protecţia Mediului/ Avizul sanitar veterinar/Avizul sanitar este/ sunt emise pe numele unei persoane fizice/ juridice diferite de solicitant).
 • Contractul de Finanţare — Anexa 4 (document cadru care reglementează acordarea fondurilor nerambursabile între APDRP şi beneficiarul fondurilor nerambursabile).

Dosarul cererii de plată

Se va urmării ca dosarul cererii de plată să conțină și formularele ce se găsesc pe situl APDRP, completate după caz:

 • Cererea de Plată pentru avans (Cerere de plată pentru solicitarea avansului);
 • Cererea de Plată (document care cuprinde o serie de documente justificative printre care declaraţia de cheltuieli, raportul de execuţie etc);
 • Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată (document care prevede perioadele estimative de depunere a tranşelor de plată);
 • Declaraţia de cheltuieli (document care prevede tipurile de cheltuieli: achiziţii de bunuri, servicii, lucrări, actualizări, diverse și neprevăzute);
 • Raportul de execuţie (document care prevede realizările fizice şi cele financiare);
 • Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului (document care prevede respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate privind procedurile de achiziţie, a condiţiilor de eligibilitate menţionate în Cererea de finanțare şi rambursarea cheltuielilor solicitate prin FEADR care nu vor face obiectul altor programe de finanţare nerambursabilă).

Alte documente al căror format nu este elaborat de APDRP şi nu pot fi furnizate de APDRP

Lista completă a documentelor este prezentată în Instrucţiunile de completare a Cererii de Plată, publicate pe pagina de internet a APDRP, Investiţii prin FEADR – M121 Modernizarea exploataţiilor agricole.


Alte documente al căror format nu este elaborat de APDRP, nu pot fi furnizate de APDRP şi sunt specifice doar Măsurii 121

 1. Poliţa de asigurare pentru rodul viilor și al livezilor;
 2. Autorizaţia de plantare pomi fructiferi/viţă de vie;
 3. Autorizaţia pentru defrişarea plantaţiei de pomi fructiferi/ viţă de vie;
 4. Certificatul fitosanitar pentru materialul săditor viticol/ pomicol;
 5. Certificatul oficial de calitate pentru materialul săditor viticol;
 6. Documentul de calitate şi conformitate al furnizorului pentru materialul săditor pomicol;
 7. Paşaportul fitosanitar pentru materialul săditor pomicol sau Eticheta oficială;
 8. Paşaportul fitosanitar pentru materialul săditor viticol.